Yönetim Planı

Sayın ANGORA EVLERİ KAT MALİKLERİ ;

Okumakta Olduğunuz Yönetim Planını, Orjinal PDF dosyası Şeklinde Kendi Bilgisayarınıza İndire Bilirsiniz.

PDF Dosyası indir

ANGORAEVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

ANGORAEVLERİ YÖNETİM PLANI

 

1- GENEL HÜKÜMLER

2- TANIMLAR

3- BLOK YÖNETİMİ

4- MÜSTAKİL KONUT (VİLLA) TEMSİLCİSİ

5- TOPLU YAPI YÖNETİMİ

6- BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

 

1- GENEL HÜKÜMLER :

Madde 1. Yönetim Planının Kapsamı ve Alanı;

       Ankara iliÇankaya ilçesi Beytepe Toplu Konut Alanı projesi içerisinde yer alan Angora Evleri Toplu Yapı Alanındaki 50 adet imar adası üzerinde bulunan konutlar ile bunlara hizmet veren ticari merkezler, sosyal tesisler ve sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve hizmet veren altyapı tesisleri (içmesuyu, kanalizasyon, elektrik tesisatı, yağmur suyu, tahliye imalatları, telefon, tv vs.) bu yönetim planına göre yönetilir.

Madde 2. Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller;

        Yönetim Planı Angora Evleri Toplu Yapı Alanı içerisinde bulunan bütün kat malikleri ile bu alan içerisindeki ticaret, dini, kültürel, sosyal tesis ve eğitim alanlarının sahipleri veya işletmecileri veya yönetimleri arasında özel hukuk sözleşmesi niteliğindedir. Ve yukarıdaki kapsama giren kişiler sözleşmenin tarafıdır. Bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun'unda değişiklik yapan Kanun, Medeni Kanun ve diğer kanuni mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 3. YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI

        Yönetim Planı, Angora Evleri Toplu Yapısı kapsamında bulunan bütün kat maliklerini ( konut, işyeri, dükkan,dini, kültürel, sosyal tesis ve eğitim alanları), kat irtifakı sahiplerini ve onların mirasçılarını, bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını, satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün şahısları, tüzel kişileri, sandık, dernek, vakıf ve kooperatif gibi kuruluşları ayrıca kiracıları ve gayrimenkulü ne şekilde olursa olsun kullananları doğrudan bağlar.

Madde 4. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

        Yönetim Planı, Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat maliklerinİ bağlar. Yönetim planının değiştirilebilmesi için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 4/5 inin oyu şarttır.

Madde 5. YÖNETİM PLANININ UYGULAMA ALANI

        Yönetim Planı Angora Evleri Toplu Yapı Alanı   üzerinde onaylı projelerine göre yapılmış ve yapılacak olan Müstakil Konutlar (villalar), nokta bloklar, sıra evter, iş ve ticaret rrf&rkezleri, benzin istasyon/, spor ve sos^tal tesisleri, rekreasyon alan&rı, tokullar, PTT, kreşler, turistik ve kültürel tesisler, sağlık tesisleri, dini tesis alanı, otopark ve diğer işletme tesislerinde uygulanır.

Madde 6. TEBLİGAT

        Toplu  Yapı  Yönetimi;Blok Yönetimleri, Müstakil  Konut Temsilcileri  ve Kat Maliklerine yapacağı tebligat ve duyuruları;

a)    Yazı ile yapmak zorundadır. Blok Yöneticilerine ve Müstakil Konut Temsilcilerine yapılan tebligatlar bütün konut maliklerine yapılmış sayılır.

b)    Blok Yöneticileri, Toplu Yapı Yönetiminin yapmış olduğu tebligatların birer örneğini Bloğun ilan panosuna asarak Blok sakinlerinin bilgisine sunar.

c)    Toplu Yapı Yönetimi, yapacağı duyuru ve tebligatları yukarıdaki usul dışında ayrıca, Toplu Yapı Yönetim binasındaki ilan panosuna ve site içerisindeki ilan panolarına asarak duyuru yapabilir. Bu çerçeve içinde yapılan duyurular Toplu Yapı Yönetim elemanlarınca bir tutanakla tespit edilir. Bu usulle yapılan tebligatlar da, bütün Kat Maliklerine yapılmış sayılır.

d)    Bağımsız bölümde oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, yönetim ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye ve Toplu Yapı Yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yönetim ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

        Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına veya villanın giriş kapısına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bu işlemin yapıldığına dair ayrıca tutanak düzenlenir. 

        Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

2- TANIMLAR :

Madde 7.1. BEYTEPE TOPLU KONUT ALANI

        Ankara ili Çankaya ilçesi lodumlu mevkiinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.10.2002 gün ve 529 sayılı kararı ile onanan ve Çankaya Belediye meclisinin 27.08.2004 gün 2070 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 5.10.2004 gün ve 1056 sayılı kararı ile onaylanmış olan toplu yapı alanıdır.


Madde 7.2. ANGORA EVLERİ TOPLU YAPI ALANI


        Beytepe Toplu Konut Alanı içerisinde ekte no'ları yazılı 50 adet imar adası üzerinde inşa edilen toplam 1783 konuttan ibaret tamamlanmış ve tamamlanacak yapılar hizmet veren alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve ticaret alanlarıdır.


Madde 7.3. ÇOK KATLI BLOKLAR

        Angora Evleri Toplu Yapı Alanı içerisinde yer alan 34, 42, 50 daireden ibaret 'Nokta Blok' tabir edilen yapılar ile 6 ve 8 daireden oluşan 'Sıra Evler' olarak tabir edilen yapılardır.

Madde 7.4. MÜSTAKİL KONUTLAR (VİLLALAR)

        Angora Evleri Toplu Yapı Alanı içersindeki 'Villa' tabir edilen her biri bir bağımsız bölümden oluşan ve her birinin ayrı girişi bulunan münferit yapılardır.

Madde 7.5. ALT YAPI TESİSLERİ

        Beytepe Toplu Konut Alanı içerisinde S.S Kooperatif - 18 Konut Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara devredilen ve Beytepe Toplu Konut Alanına hizmet veren elektrik, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu tahliye tesisleri, elektrik trafoları, doğalgaz, telefon, bulvar, cadde ve sokaklar vb. yerleridir.

Madde 7.6. TOPLU YAPI ORTAK YERİ
 
        Angora Evleri Toplu Konut Alanı içerisinde Toplu Yapı kapsamına giren tüm bağımsız bölümlerin ortak kullanımına ve faydalanmasına tahsis edilmiş teknik altyapı tesisleri, konut adaları dışında kalan yeşil alanlar, spor tesisleri, çocuk bahçeleri gibi sosyal ve teknik altyapı tesisleri hangi ada ya da yapıda bulunursa bulunsun "Toplu Yapı Ortak Yeri" olarak ifade edilir ve tüm bağımsız bölümlerin ortak yeri olarak kabul edilir. Bununla birlikte 'Toplu Yapı Ortak Yeri' olarak yukarıda tarif edilen yapı ve tesisler şayet tüm bağımsız bölümlerin iştirakiyle yapılmamış ise bir kısım kat maliklerinin maddi iştirakiyle yapılmış ise bu tesisler yapılmasına iştirak eden kat maliklerinin ortak yeri ve tesisi olarak kabul edilir ve bu bağımsız bölüm sahipleri tarafından kullanılır. Ancak yukarıda tarif edilen tesislerin yapım maliyetine sonradan iştirak edecek bağımsız bölüm sahipleride aynı haklara sahip olurlar.
 
Madde 7.7. BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

        Blok Kat Malikleri Kurulu, Blok yapıda yer alan bütün kat maliklerinin oluşturduğu kuruldur. 

Madde 7.8. ANGORA EVLERİ TEMSİLCİLER KURULU
 
         Angora Evleri Toplu Yapı Alanı içerisindeki blok yöneticileri, müstakil konut temsilcileri ile ticaret merkezleri ve sosyal tesis alanlarının temsilcilerinden oluşan kuruludur.
 
Madde 7.9. TOPLU YAPI
 
         Angora Evleri Toplu Yapı Alanı içerisinde yapılmış veya yapılacak teknik altyapı tesisleri, su depoları, su kuyuları, çocuk bahçeleri, spor alanları, kamuya ayrılmış yeşil alanları ve tesisleri ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı 50 adet imar adası üzerinde yer alan konut, okul, işyeri, sosyal amaçlı tesisler ve dini tesis alanları vb. gibi tüm yapılara 'Toplu Yapı' denir.
 
Madde 7.10. YENİ ORTAK YERLERİN SAPTANMASI
 
         Yukarıda sayılanların dışında kalan ortak yer tanımını, münhasıran Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğu ile yapabilir. Kiracılar, intifa ve istifade hakkı olanlar, ortak yer tanımını yapamazlar.
 
Madde 7.11. ANGORA EVLERİ TOPLU YAPI ALANININ GENİŞLETİLMESİ
 
         Beytepe Toplu Konut Alanı içerisinde olmak kaydıyla Angora Evleri Toplu Yapı Alanı kapsamına dahil olmak isteyenlerin talepleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda, Toı41u Yapı  Temsilciler  Kurulu  üyelerinin  temsil  ettikleri  bağımsız  bölüm  sayısının /salt çoğunluğuyla kabul edilebilir.                                                        " &
 
3- BLOK YÖNETİMİ

Madde 8. BLOK KAT MALİKLERİ
 
a) Blok yapılardan her biri kendi sorunlarına ve yanlız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Blok Kat Maliklerince yönetilir. 
 
b) Blok Kat malikleri Kurulu iki yılda bir defadan az olmamak üzere ve her halükarda biri Ocak ayında olmak üzere toplantı yapar. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

c) Blok Kat Malikleri Kurulu Ocak ayında yapacağı toplantıda bir yönetici, denetici ve gerek gördüğü hallerde yeteri kadar yönetici yardımcısı ile denetçi yardımcısı seçer.

d) Blok Kat Malikleri Kurulu toplantıları kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya iştirak edenlerin salt çoğunluğuyla karar alır.

e) Kat Maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Ancak, bir kat maliki kendi oyuna ilaveten bağımsız bölüm sayısı 40'ı aşmayan bloklarda 2 kat malikine, 40'dan fazla kat malikinin bulunduğu bloklarda ise 3 kat malikine vekil olabilir. Vekil katma değilse, sadece vekalet veren kat malikinin oyunu kullanır. Noter tasdikli vekaletnamelerin dışında düzenlenen vekaletnamelerin her toplantı için mutlaka yeniden yazılı olarak verilmesi gerekir.

f) Blok Kat Malikleri Kurulu, Blok Yöneticisinin en az 15 gün evvel yapacağı yazılı çağrı üzerine toplanır. Blok Yöneticisi toplantı için yapacağı çağrıyı posta kanalı ile taahhütlü yapabileceği gibi elden imza karşılığı ile de yapabilir.

g) Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündem dışı bir maddenin görüşülmesi ise ancak toplantıya katılanların 1/ 3'ünün karan ile mümkündür.

h) Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı günü birinci toplantı gününden 7 günden az 15 günden fazla olamaz.

ı) Blok Yöneticisi, seçim sonuçlarını Toplu Yapı Yönetimine en geç 1 hafta içir bildirir.

i) Blok Kat Malikleri Kurulunda yöneticinin hazırlayacağı bir evvelki döneme faaliyet raporu, gelir-gider tablosu ile bir sonraki döneme ait çalışma programı ile tahmin bütçe Blok Kat Maliklerimin onayına sunulur ve Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre uygun olarak karara bağlanır.

j) Blok Yöneticisi veya Denetçisi gerek gördüğü hallerde Blok Kat Malikleri Kurulunu yukarıda belirtilen usullere uygun olarak olağanüstü durumlarda toplantıya çağırabilir

k) Blok Yöneticisi, Blok Kat Malikleri'nin 1/3 ünün yazılı talebi üzerine Blok Kat Malikleri Kurulu'nu toplantıya çağırır. Şayet yönetici bu toplantıyı yapmazsa Denetçi, Blok Kat Maliklerinin 1/3'nün yazılı talebi üzerine Blok Kat Malikleri Kurulu'nu toplantıya çağırır.
 
l) Blok Kat Malikleri toplantılarında, kat maliklerinin 634 sayılı KMK kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerinde yer alan konuyla ilgili özel hakları saklıdır.
 
m) Kat Malikleri Kurulu toplantılarında alınan kararlar bütün Kat Maliklerini bağlar. Kat Malikleri Kurulu toplantı zabıtları, toplantıya katılan bütün Kat Maliklerince imzalanır ve noter tasdikli karar defterine kaydedilir. Kararlara iştirak etmeyen Kat Malikinin yasal haklan saklıdır. Karara aykırı oy verenler aykırılık sebebini belirterek karar defterine şerh koyarlar. Yapılacak itirazlarda kanunun öngördüğü süreçler saklıdır.

Madde 9. BLOK YÖNETİCİSİ

a) Blok Yöneticisi, Blok Kat Malikleri Kurulu'nun Ocak ayı içinde yapılacak toplantıda seçilir ve görev süresi en fazla 2 yıldır. Blok Yöneticisi ve yardımcıları bloktaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu dikkate alınarak seçilir.

b) Blok Kat Malikleri Kurulu; Blok Yöneticisini Kat Malikleri arasından seçebileceği gibi kat malikleri dışından da seçebilir. 
 
c) Blok Yöneticisi, Blok Kat Malikleri Kurulu'nun vermiş olduğu kararlar ile 634 sayılı KMK' da ve bu kanunun ek ve değişiklerinde yer alan görevleri yerine getirir.

d) Blok Yöneticileri tarafından hazırlanarak Toplu Yapı Yönetimine veri malikleri ve kiracılara ilişkin listede yer alan şahısların değişmesi halinde, anılan değişiklikler en geç 10 (on) gün içerisinde adı geçen yönetime bildirilir. Söz konusu bildiride, kat maliki veya kiracıların kimlik bilgileri yanında iş ve ev adresleri ile telefon numaralarına da yer verilir. Blok Yöneticisinin görevde bulunmadığı hallerde, Blok Yönetici Yardımcıları da yukarıda belirtilen görevleri ifa ederler. Sorumlulukları Blok Yöneticisinin sorumluluğu gibidir. Müstakil konutlarda ise bu sorumluluk Müstakil Konut Temsilcisine aittir.

e) Blok Yöneticisi veya Yardımcısı, Kat maliklerine karşı ayrı ayrı sorumlu oldukları gibi üçüncü şahıslar, mahkemeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları karşısında kat maliklerini temsile yetkili ve sorumludur.
 
f) Blok Yöneticisi ve Yönetici Yardımcısı ile Blok Denetçisinin ad ve soyadları ile ev adresleri ve telefon numaralarını gösteren liste, 634 sayılı K.M.K.'nu gereği, blogun ilan panosuna asılır.
 
Madde 10. BLOK GİDERLERİNİN PAYLAŞIMI
 

        Blokların giderleri, Blok Kat Maliklerince, oy birliğiyle alınmış aksine bir karar olmadığı takdirde, kat malikleri arasında aşağıdaki usullere bağlı kalarak paylaştırılır ve tahsil edilir.

a) Blokların, temizlik, bakım, küçük onarım, tamirat, tadilat, kapıcı, ada içinde bağımsız bölümlere isnat eden ada giderleri,  çöp toplama, asansör vs. giderleri kat malikleri arasında eşit olarak paylaştırır.

b) Bağımsız bölümlerin ısınma ve ısınmada kullanılacak elektrik, doğalgaz, su ve makine aksamının bakım ve onarım giderlerine kat malikleri arasında bağımsız bölümün projede önerilen brüt m2 alanı üzerinden belirlenir. 

c) Blokların değerleri ile ilgili olarak, bloğun sigorta pirimlerine ortak yerlerin koruma, güçlendirme ve büyük onarım giderlerine, ilave tesislere, bloğun yıkılıp yeniden yapılması hallerinde inşaat giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kat malikleri kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

d) Aidatlar her ayın 15'ine kadar toplanır. Ödenmeyen aidatlara aylık %5 yasal gecikme tazminatı uygulanır. 

e) Aidatlarını iki ay üst üste ödemeyenler için icrayı takibat yapılarak aidatlar tahsil edilir. 

Madde 11. BLOK DENETÇİSİ

a) Blok Denetçisi, Blok Kat Malikleri Kurulunun ocak ayında yapılacak toplantıda kat malikleri arasından seçilir. Görev süresi en fazla 2 yıldır. Blok Kat Malikleri kurulunda alınan kararların Blok Yönetimi tarafından uygulanıp uygulanmadığını, giderlerin usulüne yapılıp yapılmadığını denetler bu görevlerini 634 sayılı KMK ile bu kanunun değişikliklerinde yer alan hükümlerine göre yürütür. 

b) Yaptığı çalışmaların sonuçlarını bir rapor halinde, Blok Kat Malikleri Kurulunun Ocak ayında yapacağı toplantıdan 15 gün önce Kat Maliklerine verir.

c) Blok Denetçi ve yardımcıları, bloktaki Kat Maliklerinin sayı ve arsa çoğunluğuyla seçilir. 

4- MÜSTAKİL KONUT ( VİLLA ) TEMSİLCİSİ

Madde 12. SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

a) Müstakil Konut Temsilcisi; imar adalarının içinde sadece müstakil konutlaÖTtj * bulunması halinde müstakil konutların malikleri tarafından en fazla 2 yıllığına ve Ocak ayında seçilir.

b) Aynı imar adasında bloklarla beraber müstakil konutlar bulunuyorsa, bu adadaki müstakil konut sahipleri kendilerini Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda temsil etmek üzere, en fazla iki yıllığına, Müstakil Konut Temsilcisi seçerler. Seçimlere ait tutanaklar Toplu Yönetimine gönderilir. Müstakil Konut (Villa) Temsilcileri, Toplu Yapı Yönetiminin tebligat ve duyurularını müstakil konut sahiplerine iletmek mecburiyetindedir. Müstakil konut Temsilcilerine yapılan tebligatlar adadaki Müstakil Konut Sahiplerimin tümüne yapılmış sayılır.

Madde 13. TİCARİ VE SOSYAL YAPILARDA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ SEÇİMİ

a) Angora Evleri Sitesi içerisinde yer alan blok ve villa dışındaki her türlü ticaret merkezi, sosyal tesisler, vb. her en fazla iki yılda bir Ocak ayında, kendi tesislerini Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda temsil etmek üzere temsilci seçerler.

b) Seçilen temsilciler temsil etmiş oldukları ticari ve sosyal yapıdaki bağımsız bölüm sayısınca oy hakkına sahiptir. Bu maddede yer alan tesislerin aidatları her yıl yapılacak Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda belirlenir. Ticari ve sosyal tesis alanlarının temsilci seçimi ve yapacakları toplantılara ait tutanaklar, temsilci tarafından noter tasdikli bir deftere kaydedilir. Ayrıca seçim sonuçları ve alınan kararların bir sureti toplantının yapılmasına müteakip en geç üç gün içerisinde Toplu Yapı Yönetimine bildirilir. Sözkonusu temsilcilere yapılan tebligat ve duyurular tüm ticari ve sosyal tesis bağımsız malikleri veya kiracılarına yapılmış sayılır.

5- TOPLU YAPI YÖNETİMİ

A) TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

Madde 14. OLUŞMASI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Angora Evleri Sitesindeki 50 adet imar adasında bulunan (söz konusu imar adaları Yönetim Planına eklidir.) Blok Yöneticileri ve Müstakil Konul Temsilcileri ile Ticari ve Sosyal Yapı Temsilcilerinin toplamından oluşan bir Kuruldur.

b) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Blok Yöneticileri, Müstakil Konut Temsilcileri ticari ve sosyal yapıların temsilcilerinin seçiminin tamamlanmasına müteakip, Mart ayında' ilk toplantısını yapar.

c) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Temsilciler Kurulu Üyelerinin temsil ettikleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile, iki yılda bir defadan az olmamak kaydıyla ve ilki Mart ayında olmak üzere toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğuyla kararlar alınır.

d) Angora Evleri kapsamındaki bütün kat maliklerinin ve müstakil konut sahiplerinin istifade ettiği ortak yer yapı ve tesisler ile tapu sicilinde Toplu Yapı Kat malikleri adına kayıtlı olup, ortak yararlanmaya tahsis edilmiş bağımsız bölümler Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından yönetilir. Bu yapılara ilişkin tasarrufı işlemlerde (ifraz, mülkiyet devri, ayni^haîû . tesisi vb...) her düzeydeki idari tasarruflarda onarım, yenileme kiraya verme vs...Toplu Yapı Temsilciler Kurulu yetkilidir.

e) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında Toplu Yapı Yönetim Kurulu aracılığıyla yasal yollara başvurulur.

f) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu vasıtasıyla Angora Evleri Sitesi içerisindeki hizmetler için gerektiğinde bütün kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapmaya yetkilidir.

g) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin her biri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında temsil etmiş olduğu bloktaki bağımsız bölüm sayısınca oy hakkına sahiptir. Yine Müstakil Konut Temsilcileri de temsil etmiş oldukları adadaki Müstakil Konut sayısınca oy hakkına sahiptir.

h) Ticari ve sosyal yapı malikleri de temsil etmiş oldukları yapıdaki bağımsız bölüm sayısı kadar Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda oy hakkına sahiptir.

ı) Toplantıya katılamayacak olan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri, kendilerini Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinden herhangi birine vekalet vermek suretiyle temsil ettirebilirler. Blok yöneticisi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısına katılamaması halindi aynı bloktan bir diğer kat malikine vekalet vermek suretiyle kendisini temsil ettirebilir. Bir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesi birden fazla Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesine vekalet edebilir. Ancak bir Temsilciler Kurulu üyesi kendisinin temsil ettiği konut sayısı dışında vekil olarak temsil edeceği konut sayısı toplu yapı alanındaki toplam bağımsız bölümü sayısının % 5'ini geçemez.

i) Toplu Konut Alanındaki tüzel kişilere ait konut sayısı toplam konut sayısının 1/3'ünden fazla ise, bu kişilerin her biri toplam konut sayısının 1/3'nü temsil etmek üzere ayrı ayrı vekil tayin edebilirler. Ancak, bu vekiller başkaca vekillik edemezler. Birden fazla imar adasında konutu bulunan bir Bağımsız Bölüm Maliki veya Müstakil Konut Temsilcisi birden fazla adada hak sahibi ise ayrı ayrı her adadan temsilci seçilebilir.

j) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun hazırlayacağı tahmini bütçe çalışma programı ile geçmiş döneme ait faaliyet raporu ve kesinleşen hesap denetçi raporlarını görüşür ve üyelerin ibrasına sunar. Tahmini bütçe çalışma programı, faaliyet raporu ve denetçi raporlarının kabulü ve ibrasında toplantıya katılan Temsilciler Kurulu Üyelerinin temsil ettikleri üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu şarttır.

k) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu görüşmelerinde denetim kurulunun raporuna itiraz eden veya raporu yeterli bulmayanlar olursa, Kurul'da Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri oyların tamamının salt çoğunluğu ile Temsilciler Kurulu üyeleri arasında beş kişilik komisyon seçilir. Bu komisyon itirazları inceleyerek rapora bağlar. Bu rapor Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

l)Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Mart ayında yapılacak ilk toplantıda, Yönetim Planında öngörülen süre için görev yapmak üzere bir Temsilciler Kurulu Başkanı ile Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve yardımcılar, Temsilciler Kurulu Üyelerinin temsil etmiş oldukları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilirler.

m) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Başkanı, gerektiğinde adalar arası uyuşmazlıkları çözmek amacı ile ilgili adaların müstakil konut temsilcileri ile Blok Yöneticilerini toplantıya çağırabilir. Taraflar arasındaki ihtilafları çözümler ve karara bağlar. 

n) Temsilciler Kurulunda görüşülerek karara bağlanan bir konunun tekrar müzakere edilebilmesi, Temsilciler Kurulu üye tam sayısının 1/5'inin yazılı talebiyle yapılabilir. Ancak konunun karara bağlanabilmesi için toplantıya katılan Temsilciler Kurulu üye tam sayısının 3/5'inin oyu gerekir.

o) Temsilciler Kurulunca karara bağlanan tahmini bütçede gerektiğinde fasıl bölümler arasında aktarma yapmaya, Temsilciler kurulunun izni alınmak kaydıyla, Toplu Yapı Yönetim Kurulu yetkilidir, ancak aktarma oranı bütçe toplamının %25' ini geçemez. Bu değişiklik ilk Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nun toplantısında üyelerin bilgisine sunulur.

ö) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde başkanın vekalet verdiği Başkan Yardımcılarından birinin, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılan yazılı çağrı üzerine toplanır. Toplantı çağrılarında toplantının yapılacağı, yer, saat, tarih ve gündem açıkça belirtilir.

p) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, biri Mart ayında olmak üzere olağan toplantısını yapar. Ayrıca Başkan gerekli gördüğü hallerde resen olağanüstü toplantı tertip edebilir. Bununla birlikte Temsilciler Kurulu Üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının en 1/3'ünün yazılı müracaatı üzerine de toplantı yapabilir. Olağanüstü toplantılarda toplantıyı talep edenler, toplantının tarih, yer, saat ve gündemini de belirtmek zorundadırlar. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündemin dışında başka hiçbir konu görüşülemez. 

r) Temsilciler Kurulunun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde/ikinci toplantı, birinci toplantıdan 15 gün sonra aynı gündem, aynı yer, aynı saatte, çağrıya lüzum kalmaksızın toplanır. Bu husus ilk toplantıda ki çağrıda açıkça belirtilir. 

s) Temsilciler Kurulu ikinci toplantısında çoğunluk aramadan toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Ancak Başkan ve Başkan Yardımcılarının seçilmesine dair şartlar saklıdır. Göreve seçilen Başkan ve Başkan Yardımcıları yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

ş) Temsilciler Kurulu Toplantılarında alınan kararlar noter tasdikli bir karar defterine kaydedilir. Kararlara itiraz eden üyeler itiraz nedenlerini toplantı tutanağına kaydettirir ve imzalar. Temsilciler Kurulu Toplantısına katıldığı halde yukarıda belirtilen usule uygun olarak itiraz etmeyen Temsilciler Kurulu üyesinin toplantının bitiminden sonra yapacağı itirazlar nazara alınmaz. Toplantıya katılmayan Temsilciler Kurulu Üyelerinin yasal hakları saklıdır. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri Başkanın şahsi sorumluluğunda olup, talep halinde inceleme amacıyla Temsilciler Kurulu üyelerinin bilgisine sunulur. Bu defter, değişen Başkanlar arasında tutanakla devir/teslim edilir. Tutanak dosyasında saklanır.
 
B) TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
 
Madde 15: YAPISI VE SEÇİMİ
 
a) Toplu Yapı Yönetim Kurulu bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Yedek üye sayısı 4'dür.
 
b) Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nun Mart ayında yapacağı toplantıda en fazla 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir.
 
c) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda önce Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapılır. İlk turda toplantıya katılan Temsilciler Kurulu, üyelerinin temsil ettikleri üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan başkan seçilir.
 
d) Bu turda adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamamış ise 2.turda en çok oyu alan başkan seçilir. Oyların eşit olması halinde ise başkan kurayla belirlenir.
 
e) Toplu Yapı Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ise tek tek seçilebildiği gibi liste halinde de seçilebilirler. Temsilciler Kurulu öncelikle Yönetim Kurulu seçimlerinin tek tek mi yoksa liste halinde mi yapılacağına karar verir. Bunun için yapılacak oylamada toplantıya katılan Temsilciler Kurulu Üyelerinin en çok oyunu alan yöntem benimsenmiş olur.
 
f) Temsilciler Kurulunun vereceği karara göre gerek bireysel seçim halinde, gerekse liste seçiminde ilk turda, Temsilciler Kurulu toplantısına katılan Temsilciler Kurula Üyelerinin temsil ettikleri üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan üyeler veya listede bulunan kişiler seçilmiş olur. İlk turda yeterli oy sayısına ulaşılmadığında ikinci turda en çok oyu alan üyeler veya listede bulunan kişiler seçilmiş olur.
 
g) Toplu Yapı Yönetim Kurulu Yapacağı ilk toplantıda, yönetim kurulu üyeleri arasından iki başkan yardımcısı, bir muhasip üyeyi ve bir sekreter üyeyi yukarıdaki usullerle seçer.
 
h) Yönetim Kurulunun ilk toplantısında, Kurul üyeleri arasında konularına göre, görev bölümü ve yetkilendirme yapılır. Yönetim Kurulu Başkanına veya üyesine ödenecek ücret Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir 
 
i) Başkanın çağrısı üzerine Toplu Yapı Yönetim Kurulu en az 4 kişiyle toplantı yapar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıyı Başkanın görevlendirdiği üye Başkan Vekilliği yapar. Kararların geçerli olabilmesi için toplantıya iştirak edenlerin salt çoğunluğu gereklidir.
 
i) Toplu Yapı Yönetim Kurulu kararları noter onaylı Toplu Yapı Karar Defterine yazılır. Karar defterini muhafaza etmek başkanın kişisel sorumluluğunda olup talep halinde inceleme amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisine sunulur. Karar defteri Başkanlar değiştikçe eski ve yenileri arasında tutanakla devir/teslim edilir. Tutanaklar dosyasında saklanır.
 
j) Yönetim Kurulu Toplantılarında kararlara muhalefet eden üyeler, muhalefet nedenlerini kararların altına yazabilirler.
 
k) Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanının vefat etmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde Temsilciler Kurulu 1 ay içinde toplanarak Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanını seçer. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üye sayısının herhangi bir nedenle yedek üyeler dahil 4'e düşmesi halinde ise, Temsilciler Kurulu Başkanının 1 ay içinde yapacağı davet üzerine toplanan Temsilciler Kurulu yeni bir Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, 6 Yönetim Kurulu Üyesi ile 4 yedek üye seçimini gerçekleştirir.
 
Madde 16. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
a) Toplu Yapı Yönetim Kurulu; Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda alınan kararlara tahmini bütçe ve çalışma programına uygun olarak uygular ve yürütür.
 
b) Toplu Yapı Yönetim Kurulu; Angora Evleri Sitesindeki sorumluluklarla ilgili olarak bir vekil gibi hareket eder. Angora Evleri Sitesini 3.şahıslara, bütün resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere, belediyelere, bankalar vb. karşı temsil eder. Toplu Yapı Yönetim Kurulu; Angora Evleri Sitesindeki konutların iskan ruhsatlarını almak üzere ilgili kurumlar nezdinde başvuruları yapmak ve iskan ruhsatlarını almakla yetkilidir.
 
c) Toplu Yapı adına kayıtlı ortak yer ve tesisler ile Toplu Yapı adına kayıtlı bağımsız bölümlerin ve işletmelerin kullanım amacını düzenler, bakımını ve onarımını yapar, kiraya verir, işletilmesini sağlar ve denetler.
 
d) Toplu Yapı Yönetim Kurulu; görevlerini ifa etmek üzere personel çalıştırabilir. Toplu yapı hizmetlerinin yürütülmesi için firmalar, kurumlar ve kuruluşlarla sözleşme yapmaya, bu sözleşmeleri fesh etmeye, tadil etmeye, yapılan iş ve hizmetleri denetlemeye görevli ve yetkilidir.
 
e) Toplu Yapı Yönetimi; Angora Evleri Sitesinde bulunan tüm adalarda, ilgili kurum ve kuruluşların onayını alarak ve yapılacak projelere uygunluk sağlayarak, site sakinlerinin ortak kullanımına tahsis edilmek üzere yeşil alan, spor tesisi, refüj alanları ve yürüyüş yolları gibi sosyal tesisler tanzim etmeye, bakım ve onarımını yapmaya görevli ve yetkilidir.
 
f) Toplu Yapı Yönetimi Angora Evleri Sitesindeki umumi kullanıma açık yolla tretuvarlar, otoparklar ve kendi mülkiyeti içerisindeki sosyal ve kültürel alanların, eğitim tesislerinin, ticari merkezlerin, yapım, yönetim, ve kiraya verilmesinde   ve işletilmesinde yetkili ve  sorumludur.
 
g) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda kabul edilen tahmini bütçe çerçevesinde ve harcama giderlerine uygun olarak, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda belirlenecek aidatları toplamakla yetkilidir. 
 
h)   Toplu   Yapı   Temsilciler   Kurulu   tarafından   Kat   Mülkiyeti Kanunu'nun 20.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen aidatlar, tahmini bütçe üzerinden her bağımsız bölümden toplanır.
 
ı) Toplu Yapı Yönetim Kurulu toplayacağı aidatlar için Kat Maliklerine Sosyal ve Ticari Alanların maliklerine duyuru yapar. Bu duyurular bloklardaki Kat Maliklerine, Blok Yöneticileri aracılığıyla yapılır.
 
i) Müstakil konutların maliklerine yapılan tebligatlar ise Müstakil Konut Temsilciler aracılığıyla yapılır.
 
j) Bağımsız Bölüm Temsilcilerine yapılan tebligatlar o adadaki bütün Bağımsız Koni Maliklerine yapılmış sayılır.
 
k) Ticari ve sosyal tesislerin sahiplerine ise tebligatlar, ticari ve sosyal tesislerin temsilcileri aracılığıyla yapılır. Bu şekilde yapılan tebligatlar tüm ticari ve sosyal tesis sahiplerine yapılmış sayılır.
 
l) Toplu Yapı Yönetimi yapacağı tebligatları, Blok Yöneticilerine, müstakil konut temsilcilerine ve ticari ve sosyal yapı temsilcisine yazılı yapar. Toplu Yapı Yönetiminin duyuru ve tebligatları ayrıca, Toplu Yapı Yönetimi binası ilan panosuna, toplu yapı lokali ilan panosuna ve toplu yapı alanı içerisindeki belirli yerlerde bulunan ilan panolarına asılmak suretiyle de yapılır. Bu yolla yapılan tebligatlar usulüne uygun yapılmış tebligat hükmündı olup bütün ilgilileri bağlayıcı niteliktedir. 
 
m) Toplu Yapı aidatları her ayın en geç 20'sine kadar Toplu Yapı Yönerimi'nin banka hesaplarına ilgililerce yatırılır. Her ayın 20' sine kadar aidatlarını ödemeyenler için aylık % 5 yasal gecikme tazminatı uygulanır. Ödenmeyen aidatlar için temerrüt faizinin başlangıcı her ayın 21 'i olarak kabul edilir.
 
n) Toplu Yapı aidatlarını iki ay üst üste ödemeyenler hakkında icra takibi yapılarak aidatlar ve gecikme tazminatı tahsil edilir.
 
 
o) Toplu Yapı Yönetimi, Angora Evleri Sitesinin düzenini ve güvenliğini sağlamak görevlidir. Bu amaçla;
 
     1) Görevlerini yerine getirmek amacıyla kanunun öngördüğü yetkili firmalarla anlaşma yapabilir.
 
     2) Site Ortak Tesislerinin yapım, bakım ve onarımını yapar. Bu hizmetler yürütülmesi için ilgili firmalarla anlaşmalar yapar.
 
     3) Angora Evleri Sitesindeki bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve refüjler asvalt, yapım, bakım, onarım, tamirlerinin, temizlik işleriyle yeşil alanların, parkları spor   alanlarının,    çocuk    bahçelerinin   yapım,    bakım,    onarım, tamir ağaçlandırılmasının yapılması ile TEDAŞ'a devredilen elektirik, aydınlatma sister dışında kalan aydınlatma şebekesinin yapım, bakım ve onarımını yapar.
 
     4) İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla site içerisinde ve site dışında  ulaşım  imkanlarını  araştırır.  Konuyla  ilgili  çözümler üretir firmalar anlaşmalar yapar.
 
ö) Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerçek ve tüzel kişiler anlaşmalar yapabilir ve anlaşmaları fesh etmeye yetkilidir.
 
p) Yukarıda belirtilen görevlerin dışında, gerekli ve lüzumlu görülen hallerde, Top Yapının ihtiyacını karşılamak amacıyla, Temsilciler Kurulundan yetki almak kaydıyla, ye görevler ifa edebilir.
 
r) Toplu Yapı Yönetimi Angora Evleri sitesi içerisindeki Blok, Toplu Yapı > Müstakil Konut Temsilcisi, Temsilciler Kurulu seçimleriyle ilgili olarak seçim takvimi yap ve bunları Blok Yöneticileri ve Müstakil Konut Temsilcileri aracılığıyla duyurur, uygular A denetler.
 
s) Toplu Yapı Yönetimi, Mart ayında yapılacak Toplu Yapı Temsilciler Kuru toplantısı çağrısının ekine Denetim Kurulu raporunu da ekler, toplantıdan önce Toplu Ya Temsilciler Kurulu üyelerinin bilgisine sunar.
 
ş) Angora Evleri Sitesi içerisinde toplanacak aidatların ödenmesinden bağıms birimden istifade eden kiracı veya kat maliki doğrudan sorumludur. Kiracının aida ödememesi halinde kat maliki müteselsilen sorumludur   
 
C. TOPLU YAPI DENETİM KURULU 
 
Madde 17. OLUŞUM VE GÖREVLERİ
 
        Toplu Yapı Denetim Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Mart ayında yapıca tarantıda en fazla 2 yıl süreyle görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından 3 asıl 2 yedek üye olarak seçilir. Seçimler Toplu Yapı Yönetim Kurulu üye seçimlerinin usul ve esaslarına göre yapılır. Denetim Kurulu en az üç ayda bir yönetim kurulunun hesaplarını inceler. İnceleme sonuçlarını bir ara raporla tespit eder. İnceleme sonucunda gerekli gördüğü takdirde Toplu Yapı Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanından ister ve bu isteği 15 gün içinde yerine getirilmezse kendisi  ittifakla karar almak kaydı Toplu Yapı Yönetim Kurulunu doğrudan toplantıya çağırabilir. Denetim Kurulu, Mart ayında yapılacak toplantılarda denetim sonucunu ve Toplu Yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirir. Denetim Kurulu, incelemeler sırasında gördüğü aksaklıkları ve tavsiyeleri devamlı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Denetim Kurulu ara raporlarını ve Mart ayı raporunu Yönetim Kuruluna bildirdiği konuları ve diğer konuları noter onaylı bir deftere yazar yazılar Denetim Kurulu üyelerince imzalanır.
 
6-. BAĞIMSIZ BÖLÜM
 
Madde 18. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 
a) Kat Malikleri, mülkiyetinde bulunan bağımsız bölümler ( daire, villa, işyeri vb üzerinde ( KMK ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydı ile ) Medeni Kanun'un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.
 
b) Kat Malikleri, Bağımsız Bölümlerin içinde ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak kaydıyla, diledikleri bakım, onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.
 
c) Kat Malikleri, Bağımsız Bölümleri, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken iyi niyet kurallarına uymak; yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
 
d) Bu çerçevede Kat Maliklerinin uyması gereken başlıca kurallar şunlardır. 
   
    1-Blokların bağımsız bölümleri olan evlerde, eklentilerde veya konut ortak; olan Bloğun bahçesinde köpek beslenmesi, Blok Kat Malikleri Kurulunun oy birliği alacağı kararla mümkündür.
    2-Müstakil konut malikleri; kendilerine özgü adadaki konut malikle/ı veya kiracılarından  oy  birliğiyle  karar  almak  koşuluyla,  konutlarının  alanları içerisinde bahçelerinde evcil hayvan ( kedi, köpek) besliyebilirler.
    3-Toplu Yapı Yönetimi sorun çıkaran hayvanı Angora Evleri Alanı dışına çıkarılmasını sahibinden ister. Ayrıca bu konuda Toplu Yapı Yönetim Kurulunun alacağı kararlara hayvan sahipleri koşulsuz uymak zorundadır. güvenliği tarafından siteden uzaklaştırılır.
 
e) Bağımsız bölümde oturanlar, bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde diğer Kat Maliklerini  rahatsız  edecek  toplantılar  tertip  edemezler,  rahatsız  edici hareketlerde bulunamazlar,   rahatsız   edici   duman   ve   kokular   çıkaramazlar,   patlayıcı maddeler bulunduramazlar.
 
f)  Bağımsız bölümde oturanlar,  bağımsız  bölümlerin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkemezler, su sökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görünebilecek yerlerine, bahçelerine çamaşır asamazlar.
 
g) Bağımsız bölümde oturanlar, bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi bunun gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
 
h) Kat Malikleri, Kat Malikleri kütüğünde mesken, iş veya ticaret merkezi olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerin dışında hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi kat mülkiyeti kütüğün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde Kat Malikleri Kurulunca oy birliğiyle karar verilse dahi, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu gibi eğlen yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ile imalathane, boyahane, kuaför, market, güzellik ve masaj  salonu, eczane, kreş vs... yerler açamazlar ve bu şekilde kiraya veremezler.
 
ı) Kat Mülkiyeti Kütüğünde mesken olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümün büro amaçlı kullanımlarında (mimarlık, mühendislik, doktorluk, veterinerlik, avukatlık); bağımsız bölüm blokta bulunuyor ise Blok Kat Malikleri Kurulunun 4/5' inin olumlu kararı ile birlikte Toplu Yapı Yönetim Kurulundan; müstakil konutlarda ise o adada bulunan müstakil kat sahiplerinin 4/5'inin olumlu kararı ile Toplu Yapı Yönetim Kurulundan izin almak: şartıyla mümkündür.
 
j) Bağımsız Bölümlere dışardan görülen veya sarkan levha, tabela aşılamaz. Güvenlik tedbiri için olsa dahi binanın mimari yapısını ve estetiğini bozacak eklenti, değişik renkte dış boya, panjur ve buna benzer değişiklikler yapılamaz. Taşınma sırasında meydana gelebilecekı her türlü hasar taşınan tarafından karşılanır. Kat Malikleri kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar ve arabalarını park edemezler.
 
k) Kat Maliklerinden birisinin bağımsız bölümündeki tesislerde meydana gelen bir arızanın giderilebilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girilmesi gerektiğinde o bölümün maliki ve/ veya o bölümde herhangi bir sıfatla oturanlar, giriş müsadesi vermeye ve gerekli işleklerin yapımına katlanmaya mecburdur. Ancak arıza yapımında ve sonucunda bir zarar söz konusu ise bu zarar sorunun çıkış sebebine göre, lehine müsaade edilen bağımsız bölüm sahibi veya Kat Malikleri Kurulu tarafından derhal ödenir veya hasar telafi edilir.
 
l) Kat Malikleri, Bağımsız Bölümlerini hangi sıfatla olursa olsun kullananları bunlarda meydana gelen değişiklikleri en geç on gün içinde Blok Yöneticisine ( villa Toplu Yapı Yönetimine) ad- soyad ve ev adresleri, telefon numaraları ile birlikte bildirmek veya kira sözleşmesinden bir örnekle yönetim planından bir örneğin bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini yöneticiye tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdurlar.
 
m) Hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatil günlerinde site içerisinde ve konutlarda inşaat, tadilat, bakım-onarım işlerinin yapılması Toplu Yapı Yönetiminden izin alınması koşuluna bağlıdır. Diğer taraftan, Toplu Yapı Yönetimi, site içerisinde yapılacak inşaatların, ayrıca, binalarda yapılacak tadilat ve onarımların mevsimsel olarak kısıtlanması ve bunlara ilişkin çalışma saatlerinin tesbiti konularında yetkilidir.
 
Madde 19. ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
a) Kat Malikleri, Bağımsız Bölümlerin bulunduğu blok yapıdaki ortak yerlerden tesislerden ( bodrum, sığınak, asansör, ortak radyo ve TV antenleri vs. o bloktaki Kat Malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerden)  ve doğrudan doğruya o blok yapıya tahsil edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanma hakkına sahiptirler.

b) Kat Maliklerinin, yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Blok Kat Malikleri Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir

c) Kat Malikleri, Toplu Yapı Ortak Yer ve Tesislerinden ( Toplu Yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümlere veya belli  sayıdaki blok ve/veya villalara tahsis edilmiş, otoparklarda, spor ve oyun alanlarında, çocuk bahçelerinden) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nun veya bu Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Toplu Yapı Yönetiminin belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

d) Kat Malikleri bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdur. Kat Malikleri ve kiracılar, bloğun bulunduğu yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve   köpek kulübesi yapamazlar. Kat malikleri bulundukları yapıda onaylı projesine uygun olacak şekilde Toplu Yapı Yönetimi'nden izin almadan dış badana veya boya yapamazlar. Balkonların veya balkon parmaklarının rengini değiştiremezler. Bulundukları, yapıya kat ilave edemezler. Çekme katları tam kata dönüştüremezler,balkonları kapatamadı tapu kütüğünde mesken olarak kayalı zemin veya boçkum katarını işyeri ( dükkan ) haline getiremezler. Ancak ortak yerlerde Kat Malikleri Kurulunun iznini almak kaydı ile görünümü bozmayacak ve çevreyi rahatsız etmeyecek küçük su tankları koyabilir, küçük süs havuzu ve gölgelik yapabilirler.

e) Blok yapıdaki veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, bu yer ve tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.
 
f) Bağımsız bölüm niteliğini taşıyan inşaat için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri üye tam sayısının 4/5' inin oyu; faydalı yenilik, ilave bakım ve onarım için oy çokluğuyla karar alınması gerekir. Bu Yönetim Planında ve KMK' da Kat Maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi bir başka sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır, bu  yükümlülüklere aykırı davrananlar Kat Malikleriyle birlikte müteselsilen sorumludur.
 
Madde 20. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
     Yapılardan bir kısmının henüz tamamlanmamış veya kat irtifakı yapıldığı halde inşaat henüz başlamamış veya inşaatı bitip oturulabilir halde olan kat irtifakı sahiplerinin Toplu Yapı ortak yer ve tesislerinden yararlanıp yararlanamayacakları, yararlanacaklarsa bunun şekil, şart ve kapsamı ve bunun için ödeyecekleri aidatlar Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nca belirlenir. Toplu Yapı ortak yer ve tesislerinden yararlanmasına imkan verilen kat irtifakı sahipleri, bu ortak yer ve tesislerden yararlanan Kat Malikleri için öngörülmüş yükümlülüklere ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nun ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu'nun kendilerine yönelik kararlarına uymak zorundadır.

Madde 21. HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

        Blok Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile bunlşfrtrı yönetim kurulları tarafından verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine aykırı bulan Kat Maliki, sulh hukuk mahkemesine Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen usullere uygun başvurarak iptal davası açabilir. Kat Maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanunu veya bu yönetim planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören Emsinin Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki yasal hakları saklıdır.
 
Madde 22. ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ OLMAYIŞI
 
        Ada kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının satılması halinde, öteki Kat Malikleri öncelikli satın alma ( ön alım ) hakkına sahip değildir.
 
Madde 23. YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERE KATILMA
 
         Blok yapının ortak yer ve tesislerinin düzgün veya daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ( örneğin; jeneratör veya hidrofor yapımı vs...) ilişkin yenilik ve ilaveler bloktaki Kat Maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır ve alınan karar doğrultusunda ödeme yapılır.
 
Madde 24. HAKLARIN DEVRİ VE ÖNEMLİ YÖNETİM İSLERİ
 
a) Blok yapının ve münhasıran o bloğa tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni hakla kayıtlanması veya blok yapının tamamen veya kısmen yıkılarak yeniden yapılması veya yapının dış duvarları, çatı veya diğer ortak yerlerin reklam amacıyla kiralanması gibi önemli
yönetim işleri bütün Kat Maliklerinin 4/5 oyu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu'nun vereceği onay ile yapılır.
 
b) Kat Malikleri yukarıdaki öngörülen kararları alırken; Yönetim Planında ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile Toplu Yapı Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan kural, yasa ve ilkelere uymak zorundadırlar.
 
c) Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerinin yararlanma tarzının & değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının, çatılarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerin temsil ettikleri üye tam sayısının 4/5 oranında oy vermesi gerekir.
 
Madde 25. YÜRÜRLÜK 
 
İş bu yönetim planı tapu müdürlüğü tarafından tescil tarihinde yürürlüğe girer.
 
Geçici Madde-1
 
İş bu Angora Evleri Yönetim Planı, Mülk sahibi S.S Kooperatif 18- Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulunun 21.03.1998 tarih ve 201/ 33 sayılı kararı ile hazırlanmış ve Kooperatif genel kurul kararı ile 05.05.1998 - 21.08.1998 tarihleri arasında tapuya şerh edilerek Angora Evleri Sitesindeki bütün kat malikleri için bağlayıcı nitelikte olan ANGORA EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANININ 634 sayılı KMK' nun ve 5711 sayılı KMK' nunda değişiklik yapan Kanun ile ilgili yeni düzenlemelerin yönetim planına uyarlanması için hazırlanmıştır.
 
Geçici Madde -2
 
İş bu Yönetim Planı, Angora Evleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından kabul edilmesi ve tapuya tescil edilmesinin akabinde yürürlüğ e girecek olup, mevcut Yönetimler ilk olağan toplantıya kadar aynen devam edecektir. Yönetim Planının yürürlüğe girmesinden sonra; Yönetim Planının öngördüğü tarihlerde olağan seçimler bu Yönetim PLanına göre yapılacaktır.
 
Bağımsız Bölüm Malikine vekaleten Adnan MUNGAN 
 
Dora İş Ticaret Merkezi Temsilcisi :Ertekin DURUTÜRK
 
S.S. KOOPERATİF 18 KONUT YAPI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
Mehmet Kemal ÜNSAL                                  Ali Naci KUTLUCAN                                Şeyhmus BAHÇECİ
 
 
Sibel URAL                                                     Mustafa ERTÜRK
 
 
 
Her sayfası mühürlüdür.
İşbu Yönetim Planının tüm sayfaları yetkili Angora Evleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından imzalanmış olup, Üyelerin imzalarının kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
                                               ANGORA EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
 
Mehmet Kemal ÜNSAL                                         Ali BALKAN                                      M. Tuğrul TARCAN
 
 
 
Ayfer ARAT                                                          Adem Davut BAYKAN                      Candan ERTÜRK
 
 
Funda İNAN